آلگور پلاس

آلگورپلاس محتوی عناصرمختلف از قبیل K، عناصر ریزمغذی، عناصرماکرو، اسیدهای آمینه و اسیدهای آلی می باشد که میتواند تمامی احتیاجات گیاه در طی مدت رشد را فراهم کند و همچنین باعث افزایش میزان محصول شده و در بالابردن مرغوبیت میوه نقش مهمی را ایفا می کند. آلگورپلاس در خاک، فعالیت میکروارگانیسم های موجود در خاک را افزایش داده و همچنین باعث افزایش قدرت جذبندگی آب و موادغذایی از طرف خاک شده و بدین وسیله استفاده صحیح و به موقع از طرف گیاه را فراهم می کند. آلگورپلاس با استفاده منظم و مستقیم در طول مدت رشد، باعث نزول و کاسته شدن مصرف کودهای شیمیایی به صورت قابل توجهی خواهد شد. آلگورپلاس را می توان به طریق مختلف در سیستم های آبیاری، قطره ای، بارانی و به صورت انواع محلول پاشی استفاده کرد.

عناصرغذاییمقدار(w/v)%
کل موادآلی20
کربن آلی10
نیتروژن کل3
پتاسیم اکسید محلول در آب4
PH5,5-7,5