*اولا

واریته بسیار زودرس و پربار

میوه گرد و سایز درشت

رنگ پذیری عالی در شرایط خنک

مناسب برای کشت پیشکار