خیار کاترینا

خیار کاترینا

رقمی بهاره تابستانه و پرگل با بوته قوی می باشد و دارای میوه های سیلندری

به طول ۱۵-۱۷ سانتی مترو قطر کم می باشد
مقاوم به بیماری قارچی اسکب (کلادوسپوریوم)

و متحمل به سفیدک حقیقی ، ویروسهای موزائیک و زردی آوندی خیار می باشد.