دستان انزا قلمی گلخانه ی

دستان

رقمی است قلمی  و گلخانه ای که امکان کشت  هوای باز را نیز دارد.

بوته ای قوی

متوسط رس

رنگ سیاه براق

طول میوه ۲۲-۲۰ سانتی متر