رقم آناهیم

فلفل آناهیم تند یونی ژن

رقمی است کشیده  و باریک که انواع تند و شیرین دارد و به شکل مداد نوک تیز میشود.