*ساتیوو

واریته دیررس

بوته بسیار قوی و پربار

شکل و سایز یکنواخت میوه

عملکرد عالی به ویژه درمناطق با شوری آب و خاک

مقاوم به TYLCV