*فلفل فسفری روشن مونته

رقم گلخانه ای- دارای رشد رویشی متوسط-پوشش متوسط-زودرس- مناسب کشت زمستانه در گلخانه های مناطق مختلف کشور-بسیار پربار با قابلیت تشکیل میوه در ماه های گرم سال