فوسلر

این کود در مزارع ومناطق زیرکشت سبزیجات مخصوصا در مراحل اولیه بعد از کشت نشاءو یا بلافاصله بعد از راه اندازی کشت، مورد استفاده قرار می گیرد. مصرف این کود در باغات میوه، اوایل فصل بهار درجهت افزایش اندام های ریشه و افزایش گل دردرختان مورد استفاده قرارمی گیرد. در انواع باغات مرکبات درمراحل پایانی، برای افزایش رشد میوه و اطمینان خاطردر نازکی پوست میوه و افزایش شیرینی میوه مورداستفاده قرارمی گیرد. فوسلر 100% محلول درآب بوده و مشتقات این کود از مرغوب ترین مواداولیه به عمل آمده است. مصرف این کود در انواع سیستم های آبیاری(آبیاری بارانی و قطره ای) به راحتی امکان پذیر است. این کود دارای خاصیت اسیدی نیز می باشد.

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۷_۲۳-۰۷-۴۶

ترکیباتمیزان(درصد)(W/W)%
نیتروژن12
نیتروژن به فرم اوره12
فسفر قابل دسترس33
پتاسیم محلول در آب7
ph1/6