پروپارژیت

نام عمومی: پروپارژیت

نام تجاری: اومیت (Omite)

کلاس: Acaricide (کنه کش)

فرمولاسیون:  57% EC

نحوه ی تأثیر: کنه کشی تماسی و غیر سیستمیک و دوام طولانی که از طریق تنفس هم بر روی کنه موثر است.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصولآفتمیزان مصرف
چغندرقندکنه تارعنکبوتی1 لیتر در هکتار
پنبه -سویا1/5 لیتر در هکتار
درختان میوهکنه قرمز اروپایی1 در هزار
پستهکنه
چایکنه پاکوتاه1/5 در هزار
درختان جنگلی و غیر مثمرکنه دو نقطه ای1 در هزار
درختان سیبکنه قرمز اروپایی
لوبیاکنه دو لکه ای

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.