کلریدازون

نام عمومی: کلریدازون

نام تجاری: پیرامین (pyramin)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %80   WP و %50SC

نحوه ی اثر: بازدارنده علل فتوسنتز می باشد.

موارد مصرف در ایران: علف های هرز پهن برگ یکساله در مزارع چغندرقند و لبویی (5-4 کیلوگرم در هکتار قبل از رویش)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است