*گل کلم آریزونا
  • گل کلم آریزونا یک واریته مقاوم و سازگار
  • واریته بیضی شکل بوده و بسیار بازار پسند
  • دارای شاخ و برگ بسیار قوی به ارتفاع ۴۵ سانتی متر و عرض ۷۰ سانتی متر
  • محافظت  گل کلم توسط شاخ و برگ‌های قوی و پیچ خورده گیاه
  • کاشت گل کلم آریزونا از اوایل بهار تا اوایل تابستان
  • دوره رشد و باردهی:۷۵ تا ۸۰ روز