گوجه فرنگی ساندوکا

گوجه فرنگی ساندوکا یونی ژن

مشابه سوپر Aاست با بوته ای قوی تر و میوه ای درشت تر در حد ۱۳۰ گرم و مقاومت به بیماریهای F2,TSWV,N,BSP