20-20-20

قابلیت استفاده در خاک و یا محلول پاشی برگی

قابل استفاده در تمام مراحل رشد گیاه

محلول در آب

photo_۲۰۱۸-۰۱-۲۶_۰۲-۰۵-۳۳

ترکیباتمیزان(درصد)(W/W)%
نیتروژن کل20
فسفر قابل استفاده20
پتاسیم محلول درآب20
PH5-4