اسپیرودیكلوفن

نام عمومی: اسپیرودیكلوفن
نام تجاري: انويدور (Envidor)
کلاس: Acaridae (کنه کش)
فرمولاسیون: 24% EC
نحوه تأثیر: غیرسیستمیک و تماسی که با اختلال در ساخت چربي در بدن كنه باعث مرگ آنها مي گردد.

محصول آفت  مقدار مصرف
سیب             كنه دونقطه اي

            کنه قرمزاروپايي

600 –500 ميلي ليتر/ هزار
مركبات كنه زنگ 270 – 180 ميلي ليتر / هزار
كنه قرمز 300 – 200 ميلي ليتر / هزار
پسته پسيل(شيره خشك) 400 – 300 ميلي ليتر / هزار

با نظر گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟