روغن امولسیون شونده پرتونار (روغن ولک سطل 20 لیتری)

روغن پارافینی جهت مبارزه با آفات درختان میوه به خصوص مرکبات که در سمپاشی های زمستانه و تابستانه به تنهایی یا به همراه سموم حشره کش و کنه کش توصیه شده مصرف می شود .

نام محصول نام آفت مقدار و زمان مصرف سموم قابل اختلاط
مرکبات کنه قرمز مرکبات و کنه زرد شرقی مرکبات انواع بالشتک ها – شپشک آرد آلود – شپشک نرم تن – شپشک استرالیایی و شپشک ستاره ای – سپردار الغی – سپردار قهوه ای و سپردار واوی 1/5 در صد روغن پاشی زمستانه پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل از بیداری درختان

1- 0/5 در صد همراه با سموم توصیه شده

سموم حشره کش و کنه کش توصیه شده
درختان میوه سرد سیر کنه قرمز اروپایی -شپشک آسیایی -شپشک واوی – شپشک گوجه – شپشک سفید هلو (توت)و شپشک های نرم تن -سپردار بنفش – پسیل گلابی – مینوز لکه گرد سیب 1 – 2 درصد در تناوب یا کنه کش های دیگر 0/5درصد روغن ، در مورد شپشک توت سمپاشی زمستانه 4 درصد روغن

1 تا 2 درصدزمستان قبل از تورم جوانه ها 4 در هزار به محض تفریخ تخم ها

سموم حشره کش و کنه کش توصیه شده
پسته شپشک واوی با نظر کارشناسی با 0/5 تا 1 درصد روغن به فاصله 10 تا 15 روز از سمپاشی اول

مبارزه زمستانه همراه یکی از سموم توصیه شده با 2 درصد روغن از تورم جوانه ها تا قبل از گل

سموم حشره کش توصیه شده
زیتون سپردار بنفش شپشک سیاه پسیل زیتون در صورت نیاز با نظر کارشناسان روغن پاشی زمستانه و تابستانه انجام گیرد

روغن پاشی زمستانه به میزان 2%روغن پاشی با نظر کارشناس توصیه می شود

سموم حشره کش توصیه شده
درختان جنگلی و غیر مثمر سپردار سفیدک کاج

شپشک سفید کاج

با نظر کارشناس 1 در صد

با نظر کارشناس 2 در صد

…..
چای شپشک های آرد آلود

کنه قرمز پاکوتاه

مسموم با روغن به میزان 0/5 تا 1 درصد مصرف شود سموم حشره کش

و کنه کش توصیه می شود

خـــــــرما شپشک سفید خرما

شپشک شفاف خرما

در بهار با 1 درصد روغن – در زمستان با 2 الی 3 درصد روغن

1 درصد بهاره و 2 الی 3 درصد روغن زمستانه

سموم حشره کش توصیه شده
باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟