کاربوکسین تیرام

نام عمومی: کاربوکسین تیرام
نام تجاری: ویتاواکس تیرام (Vitavax thiram)
کلاس:Fungicide (قارچ کش)
فرمولاسیون: %40 و %75WP
نحوه ی تأثیر: اختلال در تنفس سلولی و کار آنزیم ها.

میزان و موارد مصرف در ایران  
محصول آفت میزان مصرف  
گندم-جو سیاهک آشکارگندم-سیاهک پنهان جو 2/5 در هزار ضدعفونی بذر FL  
سیاهک آشکار گندم-سیاهک آشکار جو-سیاهک پنهان گندم-سیاهک سخت جو-پوسیدگی ریشه و طوقه گندم 2 در هزار ضدعفونی بذر WP  
جو لکه قهوه ای نواری 2/5 در هزار ضدعفونی بذر WP  
برنج لکه قهوه ای-پوسیدگی ریشه و طوقه 2 در هزار ضدعفونی بذر WP  
سیاهک دروغی 3 کیلو در هکتار محلول پاشی  
چغندرقند مرگ گیاهچه 2-2/5 در هزار ضدعفونی بذر WP  
پنبه  
4-6 در هزار WP  
ذرت-ذرت خوشه ای لکه قهوه ای برگ ذرت-سیاهک خوشه ذرت-پوسیدگی فوزاریومی ساقه ذرت-سیاهک طویل و پنهان ذرت خوشه ای 2/5 در هزار ضدعفونی بذر WP  

 

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟