گوجه فرنگی رقم دلند از شرکت ارگون هلند

Daland F1, Ergon
رقم مخصوص کشت هوای باز ( دتر مینیت)
بسیار پر بار
بوته فوی با تولید متوازن
میوه گرد با وزن متوسط ۲۲۵-۱۸۰ گرم و بسیار سفت
تولید ۷-۵ میوه در هر خوشه
مخصوص کشتهای بهاره و پائیزه است و در کشتهای بهاره زود رس می باشد
متحمل به ویروس موزائیک گوجه فرنگی، ورتیسلیوم ، فوزاریوم، نماتد و TY

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟